شرکت مخابرات استان سمنان
شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ -
صفحه اصلی

نام و نام خانوادگی: مجید دارائی

عنوان شغلی: مدیر منطقه سمنان

شماره تلفن: 33322077

شماره نمابر: 33327777

پست الکترونیکی: m_daraei@tci.ir


نام و نام خانوادگی: مرتضی مثبت‌شاهجویی

عنوان شغلی: معاون مدیر منطقه

شماره تلفن: 33388011

شماره نمابر: 33327777

پست الکترونیکی: sem.m.mosbat@mci.ir


نام و نام خانوادگی: قنبر نوروزی‌نژاد

عنوان شغلی: مدیر دفتر مدیریت منطقه

شماره تلفن: 33388000

شماره نمابر: 33327777

پست الکترونیکی: g.noroozinejad@tci.ir


نام و نام خانوادگی: امیر حسینی‌ارجمندی

عنوان شغلی: مدیر شبکه

شماره تلفن: 33388287

شماره نمابر: 33388288

پست الکترونیکی: tose@tci.ir


نام و نام خانوادگی: حسين صاحب‌سرا

عنوان شغلی: مدير مالي و پشتیبانی

شماره تلفن: 33388080

شماره نمابر: 33388333


نام و نام خانوادگی: رقیه معصومی

عنوان شغلی: مدیر تجاری و امور مشتریان

شماره تلفن: 33388024

شماره نمابر: 33388310


نام و نام خانوادگی: محمدرضا ورامینیان

عنوان شغلی: مدیر ارتباطات سیار

شماره تلفن: 33388155

شماره نمابر: 33388146


نام و نام خانوادگی: علیرضا رحمتی

عنوان شغلی: مدیر مخابرات شهرستان سمنان

شماره تلفن: 33388200

شماره نمابر: 33388201


نام و نام خانوادگی: مهدی سعدی

عنوان شغلی: مدیر مخابرات شهرستان شاهرود

شماره تلفن: 32339999

شماره نمابر: 32228999


نام و نام خانوادگی: منصور قره گزلي

عنوان شغلی: رئیس اداره مخابرات شهرستان دامغان

شماره تلفن: 35246666


نام و نام خانوادگی: فرامرز قدس

عنوان شغلی: رئیس اداره مخابرات شهرستان گرمسار

شماره تلفن: 34222077

شماره نمابر: 34242525


نام و نام خانوادگی: محمدتقی صالحیه

عنوان شغلی: رئیس اداره مخابرات شهرستان مهدیشهر

شماره تلفن: 33627070

شماره نمابر: 33622020

Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.