شرکت مخابرات استان سمنان
شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ -
صفحه اصلی

 مستندات آزاد سیستم مدیریت کیفیت

نگهداری و پشتیبانی

 

FD-003-01.pdf

دستورالعمل نگهداری شبکه کابل

دانلود

FD-003-02.pdf

روش نظارت بر نگهداری شبکه کابل و هوایی

دانلود

FD-003-03.pdf

دستورالعمل نگهداری شبکه هوایی

دانلود

FD-003-04.pdf

دستورالعمل رنگ آمیزی کافوها

دانلود

FD-003-05.pdf

دستورالعمل ثبت دفاتر شبکه کابل

دانلود

FD-003-07.pdf

دستورالعمل گردش کار رفع خرابی تست الکتریکی شبکه کابل

دانلود

FD-003-08.pdf

دستورالعمل اجرایی گاز کنترل

دانلود

FD-003-09.pdf

دستورالعملهای اجرایی و تعیین زمانهای متعارف برای اصلاح خرابی های کابلی

دانلود

FD-003-10.pdf

دستورالعمل نصب گراند اتاق کابل

دانلود

FD-003-11.pdf

دستورالعمل تهیه شناسنامه حوضچه

دانلود

FD-003-06.pdf

دستورالعمل اجرایی نحوه مرمت محلهای حفاری شده

دانلود

Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.