شرکت مخابرات استان سمنان
شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ -
صفحه اصلی

مستندات آزاد سیستم مدیریت کیفیت

طرح و مهندسی

 

FD-002-04

دستورالعمل تهیه نقشه ازبیلت

دانلود

FD-002-05

دستورالعمل اجرایی شبکه کابل هوایی

دانلود

FD-002-06

دستورالعمل کابل کشی کانالی کابل مسی

دانلود

FD-002-07

دستورالعمل تهیه ردلاین

دانلود

FD-002-08

دستورالعمل اجرایی نصب حوضچه های پیش ساخته

دانلود

FD-002-09

دستورالعمل اجرایی کابل کشی کانالی فیبر نوری

دانلود

FD-002-10

دستورالعمل نصب ساب داکت در داخل داکت های موجود

دانلود

FD-002-11

دستورالعمل حفاری و کابل کشی خاکی فیبر نوری بین شهری

دانلود

FD-002-12

دستورالعمل اجرایی کابل کشی خاکی مسی

دانلود

FD-002-13

دستورالعمل کابلکشی هوائی (فیبرنوری) و نصب مفصل آن

دانلود

FD-002-14

پیوست قرارداد مفصل بندی

دانلود

FD-002-15

دستورالعمل اجرائی کانال سازی و نصب لوله های PVC

دانلود

FD-002-16

دستورالعمل ساخت و نصب تیرک شناسایی

دانلود

FD-002-17

دستورالعمل اجرائی گراندینگ

دانلود

FD-002-18

دستورالعمل OCDF بندی

دانلود

FD-002-19

دستورالعمل تهیه نقشه های مفصل بندی فیبرنوری (خاکی و کانالی)

دانلود

FD-002-20

دستورالعمل مفصل بندی خاکی و کانالی فیبر نوری

دانلود

FD-002-21

مدارک آزمایش و تحویل اپتيکی مفصلبندی فيبر نوری بين شهری

دانلود

Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.