شرکت مخابرات استان سمنان
شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ -
صفحه اصلی

مستندات آزاد سیستم مدیریت کیفیت

مشترکین ارتباطات سیار

نام فرم کد مدرک لینک دانلود
فرم تقاضای دایری مجدد خطوط تخلیه fo-321-06/00 دانلود
فرم درخواست اصلاح مشخصات تلفن همراه fo-321-07/00 دانلود
فرم درخواست ریزمکالمات تلفن همراه fo-321-09/01 دانلود
فرم تسویه و درخواست سیمکارت خام جایگزین و رسید تحویل fo-321-11/00 دانلود
فرم درخواست کشف مزاحمت تلفن همراه fo-321-12/00 دانلود
فرم درخواست تقسیط بدهی تلفن همراه fo-321-12/01 دانلود
درخواست صدور صورتحساب المثنی تلفن همراه fo-321-14/00 دانلود
فرم ارسال مدارک تغییرنام fo-321-18/00 دانلود
فرم صورتحساب اشتباه پرداختی تلفن همراه fo-321-19/00 دانلود
فرم تعهد درخواست اصلاحات اشتباه پرداختی fo-321-20/00 دانلود
فرم درخواست خدمات تلفن همراه دائمی fo-321-21/00 دانلود
فرم درخواست خدمات تلفن همراه اعتباری fo-321-22/00 دانلود
فرم پیگیری عدم ارسال قبض تلفن همراه fo-321-31/00 دانلود
فرم درخواست رسیدگی به کارت شارژ سوء استفاده شده(یک) fo-321-32/00 دانلود
فرم درخواست رسیدگی به کارت شارژ سوء استفاده شده(دو) fo-321-33/00 دانلود
فرم رسید تحویل کارت شارژ fo-321-34/00 دانلود
فرم ارزیابی عملکرد دفتر بخش خصوصی fo-321-53 دانلود
فرم فعالسازی سرویس اخذ خدمات خاص fo-321-57/01 دانلود
فرم ثبت الکترونیکی شکایات fo-321-58/00 دانلود
فرم تعهد مالکیت کمتر از 10 خط در شبکه همراه اول fo-321-61/00 دانلود
فرم درخواست تولید مجدد رمز دوم fo-321-62/00 دانلود
فرم درخواست انجام خدمت بدون ارائه رمز fo-321-63/00 دانلود
فرم ثبت نام و فعالسازی سیمکارت دائمی/ اعتباری fo-321-74/00 دانلود
فرم نظرسنجی از مشترکین تلفن همراه fo-321-86/00 دانلود
فرم استعلام شماره تلفن های همراه تحت مالکیت fo-321-87/00 دانلود
درخواست وصل هماهنگی با ستاد مشترکین fo-321-88 دانلود
درخواست کارت شارژ جایگزین تلفن همراه اعتباری fo-321-90/00 دانلود
لیست پرونده های ثبت نامی اینترنتی تلفن همراه دائمی،دائمی جدید،اعتباری fo-321-91/00 دانلود
لیست پرونده های ثبت نامی حضوری تلفن همراه دائمی،دائمی جدید،اعتباری fo-321-92/00 دانلود
درخواست پین و پوک تلفن همراه fo-321-93/00 دانلود
تعهدنامه پرداخت قبض دوره /میاندوره بصورت غیر حضورری fo-321-94/00 دانلود
فرم درخواست استرداد ودیعه تلفن همراه fo-321-95/00 دانلود
فرم خلاصه مدارک تغییرنام fo-321-96/00 دانلود
مدارک ارسالی به اداره خدمات مشتریان fo-321-97/00 دانلود
رسید پذیرش انجام خدمات مشترکین تلفن همراه fo-321-98/00 دانلود
فرم تعهد مالکیت کمتر از 50 خط در شبکه همراه اول (متقاضی حقوقی) fo-321-99/00 دانلود
فرم تعهد تغییرنام استفاده‌کنندگان تلفن همراه اعتباری fo-321-86 دانلود
فرم درخواست دایری مجدد خطوط اعتباری تخلیه شده fo-343-45 دانلود
فرم تغییر کلمه عبور تلفن همراه اعتباری fo-343-46 دانلود
فرم ثبت نام و فعالسازی سیمکارت اعتباری انارستان fo-320-23/00 دانلود
فرم تبدیل سیم کارت دائمی بدون سپرده به سیم کارت دائمی دارای سپرده fo-325-01/00 دانلود
فرم رسید دریافت خسارت سیمکارت خام fo-321-11/01 دانلود

Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.