شرکت مخابرات استان سمنان
شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ -
صفحه اصلی

لیست مناقصات مخابرات منطقه سمنان

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

تاریخ فروش اسناد

تاریخ تحویل پاکات

تاریخ بازگشائی پاکات

مشاهده

تاریخ درج

95/1س

واگذاری نگهداری، راهبری و بازسازی با مصالح تاسیسات شبکه کابل و هوایی و گازکنترل به تعداد 46000شماره و امور MDF به تعداد 62000شماره و نگهداری تلفنهای همگانی کارتی و رایگان با کیوسک به تعداد 168دستگاه مراکز نواب و 7 تیر و مسکن مهر شهرستان شاهرود

1395/3/1

1395/3/16

1395/3/18

مشاهده

1395/3/1

95/2س

خرید 48سلول (دو سری) باطری سیلد 2ولت 3000آمپر ساعت و اتصالات و لوازم اندازه گیری و سایر متعلقات (فریم به صورت ایستاده و دوطبقه) برابر استاندارد ملی و شرکت مخابرات ایران

1395/4/21

1395/5/4

1395/5/5

مشاهده

1395/5/4

95/3س

عملیات کابلکشی فیبرنوری و مفصلبندی 32سایت BTS شهرستانهای سمنان (بخش یک و دو)، شاهرود، دامغان و گرمسار

1395/4/22

1395/5/5

1395/5/12

مشاهده

1395/4/22

95/5س

خرید 120سلول (پنج سری) باطری سیلد 2ولت 2000آمپر ساعت و اتصالات و لوازم اندازه گیری و سایر متعلقات (فریم به صورت ایستاده و دوطبقه) جهت مراکز نواب شاهرود(72سلول) و ولیعصر گرمسار(48سلول)

1395/9/3

1395/9/24

1395/9/30

مشاهده

1395/9/3

95/6س

واگذاری نگهداری با مصالح تاسیسات نگهداری شبکه کابل و هوایی،MDF ،گاز کنترل و تلفن همگانی 1- مراکز امام خمینی (ره) و مسکن مهر شهرستان دامغان 2- مراکز مهدیشهر و مسکن مهر مهدیشهر و شهمیرزاد و درجزین

1395/9/11

1395/9/24

1395/9/30

مشاهده

1395/9/11

95/8س

خرید 3000دستگاه مودم وایرلس 4 پورت ADSL

1395/12/21

1396/1/15

1396/1/23

مشاهده

1395/12/21

95/10س

واگذاری تامین تجهیزات و اجرای خدمات سایت های BTS شهري، جاده ای و روستایی در سطح استان سمنان

1395/12/28

1396/1/16

1396/1/23

مشاهده

1395/12/28

96/1س

واگذاری خرید تجهیزات ACCESS و 10G CORE شبکه دیتای استان سمنان

1396/3/2

1396/3/16

1396/3/23

مشاهده

1396/3/2

96/2س

واگذاری تامین تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به تبدیل 25سایت موبایل استان سمنان از indoor به outdoor

1396/5/3

1396/5/17

1396/5/24

مشاهده

1396/5/3

96/3س

واگذاری نگهداری با مصالح تاسیسات شبکه کابل وهوایی، گاز کنترل، واگذاری خطوط، تلفن همگانی، دایری و نگهداری بدون مصالح سرویس FTTH مراکز شهید عاملو، حکیم الهی، جهادیه و خیرآباد شهرستان سمنان

1396/7/25

1396/8/14

1396/8/16

مشاهده

1396/7/25

96/5س

واگذاری عملیات کابلکشی خاکی و کانالی فیبرنوری و پرس افقی مسیر شاهرود به میامی

1396/9/13

1396/9/27

1396/10/5

مشاهده

1396/9/13

96/7س

واگذاری انجام کلیه امور مربوط به PM و نگهداری و رفع خرابی دکل، آنتن، فیدر، گراند و متعلقات کامل ایستگاهها و سایتهای موبایل 1- شهرستان سمنان و گرمسار 2- شهرستان شاهرود و دامغان

1396/11/7

1396/11/21

1396/11/24

مشاهده

1396/11/7

97/1س

خرید 48سلول (دو سری) باطری سیلد 2ولت 3000آمپر ساعت با اتصالات و لوازم اندازه گیری و سایر متعلقات (فریم به صورت ایستاده و دوطبقه) برابر استاندارد ملی و شرکت مخابرات ایران

1397/5/24

1397/6/7

1397/6/13

مشاهده

1397/5/24

97/2س

واگذاری تامین تجهیزات و اجرای خدمات جهت احداث سایت های BTS شهري، جاده ای و روستایی فاز 7 پوششی استان سمنان

1397/7/22

1397/8/6

1397/8/15

مشاهده

1397/7/22

Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.