شرکت مخابرات استان سمنان
شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ -
صفحه اصلی

لیست مزایده‌های مخابرات منطقه سمنان

شماره مزایده

موضوع مزایده

تاریخ فروش اسناد

تاریخ تحویل پاکات

تاریخ بازگشائی پاکات

مشاهده

تاریخ درج

فراخوان1/92س فراخوان شناسائی شریک سرمایه گذار در امر مشارکت در احداث مجتمع تجاری/مسکونی واقع در سمنان میدان مادر بلوار شهید مصطفی خمینی مجتمع مخابراتی استان سمنان (ضلع جنوبی) 1392/4/1 1392/4/15 1392/4/18 مشاهده 1392/4/1
مزایده 1/92 فروش اجناس بشرح : 1- گروه کابل 2- گروه قرقره های فلزی و آهن آلات 3- گروه باطریها 4- گروه تجهیزات مخابراتی و مراکز 5- سایر موراد موجود در شهرستان سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار و جمع آوری و فروش کلیه تیرهای ریلی، فلزی(A - لوله ای)، سیمانی و چوبی اشباع و سیم مغز فولاد شهرستان سمنان و گرمسار 1392/11/13 1392/11/27 1392/11/29 مشاهده 1392/11/13
فراخوان1/9 واگذاری وصول مطالبات و کاهش لاوصولی امور مشترکین تلفن ثابت 1393/9/5 1393/9/24 1393/9/25 مشاهده 1393/9/5
مزایده 1/93 فروش اجناس بشرح : 1- گروه کابل 2- گروه قرقره فلزی کابل 3- گروه باطریها (سیلد و اسیدی) 4- سایر موارد موجود در شهرستان سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار و جمع آوری و فروش کلیه تیرهای ریلی خطوط فیزیک و سیم مغز فولاد شهرستان گرمسار و دامغان 1393/11/20 1393/12/4 1393/12/4 مشاهده 1393/11/20
مزایده 1/95 فروش اجناس بشرح : 1- گروه کابل 2- گروه قرقره فلزی کابل 3- گروه باطریها (سیلد و اسیدی) 4- سایر موارد موجود در شهرستان سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار و جمع آوری و فروش کلیه خطوط فیزیک و سیم مغز فولاد شهرستان سمنان و دامغان 1395/12/2 1395/12/11 1395/12/17 مشاهده 1395/12/2
مزایده 1/96 فروش اجناس بشرح : 1- گروه کابل 2- گروه قرقره فلزی کابل 3- گروه دکل 4- سایر موارد موجود در شهرستان سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار و جمع آوری و فروش کلیه خطوط فیزیک شهرستان سمنان و گرمسار 1396/11/28 1396/12/12 1396/12/15 مشاهده 1396/11/28
فراخوان1/9 واگذاری نگهداری و بهره برداری از سالن سرپوشیده در راستای امور ورزشی واقع در سمنان میدان مادر بلوار مصطفی خمینی 1397/4/2 1397/4/17 1397/4/19 مشاهده 1397/4/2
استعلام مزایده 97/1

فروش تیر فلزی A، تیر فلزی ریلی، سیم مغز فولاد شهرک صنعتی شرق سمنان و دکل ناودانی چهار پایه مرکز ولیعصر گرمسار

1397/7/10 1397/7/14 1397/7/17 مشاهده 1397/7/10
استعلام مزایده 97/2 فروش 16 شماره تلفن ثابت رُند و مناسب در محدوده خدمات مخابراتی شهرستان سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار 1397/9/15 1397/10/1 1397/10/4 مشاهده 1397/9/15
Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.